Vandaag zijn wij geopend tot 21:00 uur

Privacy Policy

Privacy Policy | Jumbo Stramproy 
Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Jumbo Stramproy streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Contactgegevens
Jumbo Stramproy
Doctor Schaepmanstraat 3
6039 CP Stramproy
www.jumbostramproy.nl 
jumbo.stramproy@jumbo.com 

Persoonsgegevens die wij verwerken bij sollicitaties
Jumbo Stramproy verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van sollicitatie-trajecten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geslacht
 • Burgelijke staat
 • CV
 • Werkervaring
 • Bankrekeningnummer
 • Opleiding en scholingsgegevens
 • Kopie ID-bewijs
 • BSN
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jumbo.stramproy@jumbo.com, dan verwijderen wij deze informatie.

De bijzondere gegevens die Jumbo Stramproy verwerkt betreffen veelal gegevens die zijn af te leiden uit uw identiteitsbewijs waarvan Jumbo Stramproy op grond van wet een kopie moeten maakt als u voor Jumbo Stramproy gaat werken

Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan Jumbo Stramproy verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Hieronder wordt mede verstaan de personeels-, financiële-, verzuim- en/of salarisadministratie, bewerkers, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van premiekorting- en subsidieregelingen. Jumbo Stramproy kan de van u ontvangen bijzondere persoonsgegevens daarnaast doorgeven aan opdrachtgevers indien daar een wettelijke grondslag voor bestaat. Verder kan Jumbo Stramproy deze gegevens doorgeven aan de overheidsinstellingen die toezien op de uitvoering van de overheidsdoelstellingen en/of het toekennen van (premie)kortingen en/of subsidies.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Jumbo Stramproy zal de over sollicitanten de verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om met u een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
 • om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen en uw beschikbaarheid vast te leggen;
 • om uw persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en te stimuleren, waaronder training en opleiding, en u deel te (kunnen) laten nemen aan (online) testen en testresultaten te kunnen genereren;
 • om u te begeleiden naar een nieuwe arbeidspositie;
 • om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 • om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web- en mijnomgevingen, portals en ons intranet;
 • om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Jumbo Stramproy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jumbo Stramproy) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Jumbo Stramproy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jumbo Stramproy verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jumbo Stramproy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Jumbo Stramproy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jumbo Stramproy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jumbo.stramproy@jumbo.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Jumbo Stramproy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Jumbo Stramproy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via jumbo.stramproy@jumbo.com 

Jumbo Stramproy kan de privacy policy wijzigen. Op deze pagina wordt altijd de laatste versie getoond.
Deze versie is voor het laatst gewijzigd op 23-05-2018

 

 

© 2023
Created by